Schwann

Wat is het verschil tussen Schwann-cel en myelineschede
Myeline wordt gevormd door Schwann-cellen in het perifere zenuwstelsel (PNS) en oligodendrocyten in het centrale zenuwstelsel (CZS). Elke Schwann-cel ...